Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Wzory dokumentów

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania (doc)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania (pdf)

Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania (pdf)

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (doc)

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (odt)

 

 

 

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów wchodzących w skład pakietu głosowania korespondencyjnego

 

 

Wzór koperty na pakiet wyborczy [do pobrania w formacie PDF tutaj]:

Wzór koperty na pakiet wyborczy

 

Wzór karty do głosowania [do pobrania w formacie PDF tutaj]

Wzór karty wyborczej

 

Wzór koperty na kartę do głosowania [do pobrania w formacie PDF tutaj]

Wzór koperty na kartę do głosowania

 

Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu [do pobrania w formacie PDF tutaj]

Wzór koperty do głosowania korespondencyjnego

 

Wzór koperty zwrotnej [do pobrania w formacie PDF tutaj]:

Wzór koperty zwrotnej

 

 

Instrukcja głosowania korespondencyjnego [do pobrania w formacie PDF tutaj]

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;
2) kartę do głosowania;
3) kopertę na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5) niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę
do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej/konsula.

5. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

6. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej/odesłać na adres konsula.

7. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu gminy/do konsula, do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.