Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Opis alternatywny infografiki Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i starszych

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z następujących ułatwień:

1. Głosowanie przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wyborczy to osoba, która głosuje w imieniu wyborcy lub wyborczyni.

Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie lub mieście, co osoba udzielająca pełnomocnictwa lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby albo od więcej niż jednej osoby, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępnym, np. matką, dziadkiem, zstępnym, np. córką, wnukiem, małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub kurateli.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji wyborczej, do której przypisana jest osoba udzielająca pełnomocnictwa, mąż zaufania albo osoba startująca w wyborach.

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa należy złożyć do urzędu gminy do 16 października włącznie.

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez osobę mającą być pełnomocnikiem,

– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie dotyczy to osób powyżej 75 lat,

– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie lub mieście, co udzielający pełnomocnictwa.

Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat skarbowych.

Pełnomocnik nie ma prawa żądać wynagrodzenia od wyborcy lub wyborczyni.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub wyborczyni lub na wniosek w innym miejscu na obszarze gminy lub miasta.

Wyborca lub wyborczyni może cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie woli do 23 października włącznie do wójta burmistrza, prezydenta miasta lub w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

2. Głosowanie przy użyciu nakładki w alfabecie Braille’a.

Osoba z niepełnosprawnością może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki w alfabecie Braille’a.

Nakładkę wydaje komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji.

3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania.

Osobie z niepełnosprawnością może, na jej prośbę, pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym jakakolwiek osoba z wyjątkiem członka lub członkini komisji wyborczej oraz męża zaufania.

4. Głosowanie w lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jeżeli dopisze się do spisu wyborców w tym obwodzie lub pobierze zaświadczenie o prawie do głosowania ze swojego urzędu gminy lub miasta.

Informacje o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością podane zostaną jako obwieszczenia i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych gminy lub miasta do 25 września.

Wniosek o dopisanie do obwodu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością można złożyć w urzędzie miasta lub gminy do 20 października włącznie.

5. Głosowanie korespondencyjne

Wszyscy, także osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, mogą zagłosować korespondencyjnie. Jak to zrobić, czytaj w opisie alternatywnym do infografiki Głosowanie korespondencyjne [Link].