Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Dla głosujących za granicą

Wyborcy głosujący za granicą mogą głosować korespondencyjnie lub osobiście w obwodowej komisji wyborczej utworzonej za granicą (zazwyczaj w konsulacie RP).

 • Głosowanie korespondencyjne: zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 12 maja 2014 r. u właściwego konsula. Zgłoszenia przyjmowane są ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
  W zgłoszeniu należy podać podstawowe dane osobowe, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy za granicą (dla stale mieszkających za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy w kraju (dla osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania oraz adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania. Więcej na ten temat tutaj
  Konsul ma obowiązek wysłania pakietu wyborczego do 15 maja 2014 r.
  Wyborca wypełnia kartę do głosowania, umieszcza ją w specjalnej kopercie, a tę wkłada do koperty zwrotnej z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Koperta zwrotna zaadresowana do właściwego konsula przesyłana jest na koszt wyborcy. Aby głos był liczony, koperta powinna dotrzeć do konsula przed zakończeniem czasu głosowania, tj. do godz. 21.00 dn. 25 maja 2014 r.
 • Głosowanie w konsulacie: zamiar głosowania osobistego w obwodowej komisji wyborczej utworzonej za granicą należy zgłosić właściwemu konsulowi do dnia 22 maja 2014 r.
  Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.
  W zgłoszeniu należy podać podstawowe dane osobiste, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy za granicą (dla stale mieszkających za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy w kraju (dla osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (głosując na terenie Unii Europejskiej wystarczy podać numer ważnego dowodu osobistego). Więcej na ten temat tutaj