Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Dla głosujących w szpitalach, akademikach, zakładach karnych

Zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze

Jeśli w dniu wyborów przebywać w/w miejscach będzie co najmniej 15 wyborców, wójt może utworzyć w nich odrębny obwód głosowania. Spis wyborców w/w miejscach tworzony jest na podstawie wykazu osób, które kierujący daną jednostką przekazuje do urzędu gminy najpóźniej do 20 maja 2014 r.

 

Akademiki i domy studenckie

Aby utworzyć na terenie domu studenckiego odrębny obwód głosowania min. 50 osób  uprawnionych do udziału w głosowaniu powinno zgłosić pisemnie chęć głosowania w domu studenckim do rektora uczelni prowadzącej tę jednostkę. Pismo do rektora powinno zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miał on czas zgłoszenia wniosku o utworzenie odrębnego obwodu głosowania w urzędzie gminy (utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej 35 dni przed dniem wyborów).

 

Żołnierze i ratownicy pełniący służbę wojskową lub służbę w obronie cywilnej oraz funkcjonariusze policji, BOR, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej w systemie skoszarowanym

W przypadku w/w osób, aby wziąć udział w wyborach na terenie miejsca aktualnego zakwaterowania, należy do 12 maja 2014 r. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców we właściwym dla miejsca zakwaterowania urzędzie gminy.