Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Inne działania koalicjantów

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: poprawa jakości polskiej demokracji, wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.

Latarnik wyborczy

Latarnik wyborczy to internetowa aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych z programami partii startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Latarnik wyborczy to test składający się z 25 stwierdzeń, dotyczących najważniejszych zagadnień dotyczących polityki, spraw społecznych i gospodarki. Na każde z pytań można udzielić jedną z trzech odpowiedzi „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zdania”.

Te same pytania zostały zadane wcześniej wszystkim ogólnopolskim komitetom wyborczym – Latarnik wyborczy zestawia odpowiedzi udzielone przez wyborcę i partie polityczne i wskazuje, do której z partii jest mu najbliżej.

www.latarnikwyborczy.pl

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

Programy fundacji obejmują szeroki zakres tematyczny – od doskonalenia zawodowego, przez programy edukacji społecznej i politycznej, edukacji kulturowej, historycznej, ekonomicznej, globalnej, medialnej i ekologicznej,  po programy wspierające samorządność uczniowską.

www.ceo.org.pl

www.facebook.com/fundacjaCEO

Młodzi głosują

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program edukacji wyborczej Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują, często po raz pierwszy, ważną aktywność obywatelską.

W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach oraz organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

www.ceo.org.pl/pl/mlodzi

www.mlodzi.ceo.org.pl

www.facebook.com/MlodziGlosuja

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania.

Kluczowym programem realizowanym przez FRSI jest ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PAFW. W Programie uczestniczy 3808 placówek bibliotecznych z 1256 gmin wiejskich i małych miast (więcej informacji: www.biblioteki.org).

Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój z udziałem ICT, m.in: „Nowe Technologie Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”, „RozPRACUJ to z biblioteką”, „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”.

Fundacja Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną motywującą Europejczyków do aktywności obywatelskiej i promującą  integrację europejską. Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na trzech, głównych programach: europejskim, obywatelskim oraz programie dzielenia się doświadczeniami.

Fundacja Schumana realizuje projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim, który ma przyczynić się do zwiększenia frekwencji wśród osób , dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować, oraz poszerzyć wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów decydujących o jego kształcie.

Uczestnikami projektu jest 16 społeczności lokalnych pochodzących z gmin do 300 000 mieszkańców. Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież, ale również całe społeczności – mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne.

Na projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim składają się symulacje wyborów do Parlamentu Europejskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz punkty informacyjne o Parlamencie Europejskim rozmieszczone w popularnych miejscach w danych miejscowościach. Zwieńczeniem projektu będzie finalna symulacja w Warszawie w maju 2014 roku dla najaktywniejszych uczestników projektu oraz udział uczestników symulacji w Paradzie i Miasteczku Schumana.

Nasze działania nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego.

Dodatkowo 1 maja w Warszawie na trasie Banacha-Wiatraczna w godzinach 10-16 będzie jeździł specjalny symboliczny tramwaj, upamiętniający dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podróżni będą mieli okazję spotkania z Europosłami z Warszawy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się partycypacją wyborczą i prowadzą działania związane z aktywizacją obywateli. Znakiem rozpoznawczym tramwaju będzie napis „10 lat w Unii” widniejący na czole wagonu.

Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z czołowych polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Instytut Spraw Publicznych, założony w 1995 roku, przez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. Współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych są prezentowane na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

http://www.isp.org.pl

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Stowarzyszenie Projekt: Polska, demokratyczna, ogólnopolska (21 ośrodków) organizacja członkowska, otwarta dla każdego, ośrodek decyzyjny środowiska. Fundacja Projekt: Polska jest pierwszym w Polsce liberalnym, interdyscyplinarnym Think – Do Tankiem.

Projekt: Polska to platforma, która daje młodym ludziom szansę profesjonalnego, nie partyjnego, przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również platforma, która da możliwość, pokoleniu profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, do wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania swojej wiedzy ludziom młodym. Projekt: Polska chce gromadzić liderów organizacji pozarządowych w taki sposób, aby głos sektora pozarządowego silniej przyczyniał się do zmian w kraju.

Jednym z projektów, które aktualnie realizujemy jest Europa Cafe, czyli cykl spotkań z kandydatkami i kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego. W ramach realizowanych w całej Polsce debat przybliżamy najważniejsze tematy nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.

FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania frekwencji wyborczej.

FOR był inicjatorem kampanii Niezaglosuje.pl (http://niezaglosuje.pl/, http://facebook.com/niezaglosujepl), której hasłem przewodnim było „Sprzeciwiamy się przejęciu oszczędności emerytalnych milionów Polaków. Nie zagłosujemy na polityków, którzy zagłosowali za tymi niekorzystnymi zmianami.” W chwili obecnej koalicja Niezaglosuje.pl skupia się na motywowaniu Polaków do tego, by brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowali świadomie. Dążymy do tego, aby osoby, które głosowały za przejęciem oszczędności emerytalnych Polaków nie dostały się do Europarlamentu.

Izba Wydawców Prasy

Izba Wydawców Prasy jest organizacją samorządu gospodarczego. Do jej podstawowych zadań należy reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej wydawców, opiniowanie i udział w przygotowywaniu aktów prawnych odnoszących się do rynku wydawniczego, na poziomie krajowym i w UE. Izba pomaga też wydawcom poprzez szkolenia i usługi prawne, a także sporządzanie i dostarczanie ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Izba działa także na rzecz wypracowywania i wdrażania środowiskowych samoregulacji i dobrych praktyk w biznesie. Opracowała i przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, uczestniczyła też w opracowaniu Kodeksu Etyki Reklamy. Izba uczestniczy też w wielu akcjach społecznych na rzecz wolności słowa i rozwoju czytelnictwa, a także kampanie na rzecz ochrony praw autorskich i promujące pozyskiwanie dóbr kultury z legalnych źródeł.

IWP zrzesza niemal 120 wydawców — gazet ogólnokrajowych i regionalnych, magazynów i czasopism — wydających łącznie ponad 350 tytułów prasowych, co stanowi około 70% całego rynku prasy w Polsce.

Integracja

Integracja to ogólnokrajowa organizacja pozarządowa. Misją naszą  jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Idee Integracji realizują dwie organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Integracja. Główne działania Integracji skupiają się na informacji, edukacji oraz aktywizacji zawodowej.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Główny nurt działalności Stowarzyszenia polega na edukacji działaczy publicznych, a także promowaniu rzetelnej dyskusji o sprawach publicznych i modelu państwa. Od 1994 roku wyszkoliliśmy ponad 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. Od dłuższego czasu Stowarzyszenie promuje też ideę partnerstwa trzech sektorów w Polsce: państwowego, komercyjnego i non-profit. Staramy się również działać na rzecz zrozumienia ról, jakie w funkcjonowaniu państwa pełnią organizacje społeczne, partie polityczne i biznes.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej jest najstarszą organizacją pozarządową w Polsce, spośród organizacji działających w środowiskach mediów lokalnych. Aktualnie stowarzyszenie skupia 172 członków, w tym zdecydowaną większość stanowią członkowie zwyczajni z czasopism niezależnych i stowarzyszeniowych, a nawet samorządowych. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne zatrudnione w prasie drukowanej lub z nią współpracujących, a więc są to wydawcy, redaktorzy naczelni, dziennikarze, fotoreporterzy, graficy, a także operatorzy filmowi, funkcjonujący w lokalnych telewizjach kablowych. Część członków działa w mediach elektronicznych, a są to głównie wydawcy i redaktorzy portali internetowych.

Główną formą działania SPL są warsztaty dziennikarskie, seminaria i konferencje adresowane dla dziennikarzy mediów lokalnych, poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania mediów i środowisk lokalnych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Konfederacja Lewiatan to reprezentatywna organizacja pracodawców. W 57 związkach branżowych i regionalnych skupia ponad 3700 firm, zatrudniających ponad 835 tys. osób. Zabiega o kształt prawa przyjazny dla przedsiębiorców. Dysponuje szeroką ekspertyzą ekonomiczną. Prowadzi także projekty o charakterze społecznym. Przedstawiciele Lewiatana zasiadają w ponad 300 gremiach – krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do BUSINESSEUROPE – europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców. Jako jedyna organizacja pracodawców z Polski ma stałe biuro w Brukseli.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 94 podmiotów – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i ambientowe. Jednym z głównych zadań SKM SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SKM SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SKM SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Media Trendy i Polskiego Konkursu Reklamy.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

To do