Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Informacje dla niepełnosprawnych

Ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych:

 • Pomoc w lokalu wyborczym: obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana na prośbę wyborcy podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu. Pomocy technicznej w głosowaniu mogą udzielić wyborcy niepełnosprawnemu dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami zaufania.
 • Zmiana lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych: aby zgłosić zamiar głosowania w innej obwodowej komisji wyborczej należy do 12 maja 2014 r. złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.
  Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania. Więcej na ten temat tutaj.
 • Głosowanie osobiste przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a: zamiar głosowania przy użyciu nakładek w alfabecie Braille’a należy zgłosić do 12 maja 2014 r. poprzez pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy.
 • Głosowanie korespondencyjne: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 5 maja 2014 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie gminy ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (wzór wniosku).
  Zgłoszenie powinno zawierać: podstawowe dane osobowe (nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, chęć otrzymania nakładki w alfabecie Braille’a oraz adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.
  Gmina ma obowiązek dostarczenia pakietu wyborczego do rąk własnych wyborcy (za pokwitowaniem odbioru) do 18 maja 2014 r.
  Po otrzymaniu pakietu, wyborca wypełnia kartę do głosowania, umieszcza ją w specjalnej kopercie, a tę wkłada do koperty zwrotnej z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną należy przekazać za pokwitowaniem pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej 23 maja 2014 r. Przesyłka zwolniona jest z opłat pocztowych. Więcej na ten temat tutaj.
 • Głosowanie przez pełnomocnika:  wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika.
  Pełnomocnikiem może być wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
  Aby zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika należy do 15 maja 2014 r. złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek może zostać złożony pocztą lub przez dowolną osobę.
  Wniosek (wzór tutaj) musi zostać podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór tutaj):

– kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy wyborców poniżej 75. roku życia).

Akt pełnomocnictwa sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy przez pracownika urzędu gminy upoważnionego przez wójta (burmistrza, prezydenta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Więcej na ten temat tutaj.