Wysoki kontrast
Menu

Strona - archiwum Koalicji Masz Głos, Masz Wybór

Dla głosujących poza miejscem zameldowania

Wyborcy głosujący poza miejscem swojego zameldowania mogą:

  • głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie odebrać można do 23 maja 2014 r. w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca zameldowania wyborcy.
    W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia (pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej), zawierający: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL. Zaświadczenie może odebrać pisemnie upoważniona przez wyborcę osoba. Więcej na ten temat tutaj

 

  • dopisać się do spisu wyborców w urzędzie gminy, na terenie której obecnie zamieszkują. W tym celu należy do 20 maja 2014 r. złożyć pisemny wniosek zawierający: -nazwisko, – imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania. Więcej na ten temat tutaj